fbpx

IS Tehnika

Korisnički orjentisan softver, jednostavan za rad i konfigurisanje, IS Tehnika u potpunosti se prilagođava načinu rada Vaše laboratorije. Prati prirodan tok clokupnog proizvodnog procesa zubotehničke laboratorije. Svaki protetski rad realizuje se kroz radni nalog od početka, uključuje sve njegove faze do završetka. Svaki radni nalog ima svoj jedinstven broj, tekstualni, grafički i multimedijalni sadrđžaj (slike, video, snimke..) a pretraživanje se može vršiti po različitim kriterijumima (broju, komitentu, vremenskom roku, statusu)

Praćenje svake faze rada u skladu sa vremenom izrade i zadatim rokovima omogućavaju planeri koji se nalaze u okviru softvera. Komunikacija laboratorije sa ordinacijama obavlja se putem e-maila, sms poruka ili slanjem pismenih obaveštenja.

Finansije u okviru softwera prate naplatu po radnim nalozima, račune (fakture), uplate, isplate, dugovanja, plate zaposlenih, troškove i rashode zubotehničke laboratorije. Sve evidentirane usluge mogu se statistički pratiti, obraditi i grafički prikazati.

Materijalno poslovanje laboratorije je realizovano kroz potpunu evidenciju prometa zubotehničkog materijala od svakog dobavljača pojedinačno i formiranje lagera sa pojedinačnim karticama za svaki materijal koji se koristi.

Softver daje uvid u stanje lagera materijala sa vidljivim opomenama na pojedinačnim materijalima čije su zalihe pale ispod minimalno predviđenih.

Osnovna sredstva i oprema se mogu evidentirati kroz definisanje kategorije, sa karticama koje daju potpunu informaciju o njima (naziv, godina proizvodnje, pdf uputstva, servisi, pormene kalibracije…)